REKLAMAČNÍ ŘÁD E-SHOPU PLOJHAR, s.r.o. 

 

 

Tento reklamační řád slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací vad spotřebního zboží zakoupeného prostřednictvím on-line prodeje v e-shopu Plojhar, s.r.o. provozovaného na webovém rozhraní www.plojhar.cz firmou 

 

PLOJHAR, s.r.o. 

IČO: 26069997 

DIČ: CZ-26069997

se sídlem: ulice J. Hůlky 1947, 370 07 České Budějovice-Rožnov, Česká republika 

zapsanou u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou C 12082

jako prodávajícím 

 

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

 

Článek 1.
Právo kupujícího na reklamaci vadného zboží.

Není-li prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou nebo vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího své právo z odpovědnosti za vady zboží. Za vadu zboží nelze považovat změnu vlastností zboží vniklou zaviněním třetí strany (například při přepravě, skladování či nevhodnou manipulací u přepravce, kdy kupující uplatňuje nárok u přepravce) nebo škodu, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení či nesprávného použití, popřípadě nesprávného zásahu.

 

Za vhodnost výběru zboží odpovídá kupující.

Při nákupu je na kupujícím, aby zkontroloval, že předmět koupě je pro něj vhodný. Eventuální reklamaci je poté možné uplatnit z důvodu vad, nikoli z důvodu nesprávného výběru zboží.

Jestliže kupující uplatní právo z odpovědnosti za vady zboží, je prodávající povinen o oprávněnosti rozhodnout bez zbytečného odkladu, v krajním případě maximálně do 30 dnů (včetně vyřízení reklamace).   

 

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízeny:

1. Bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.

2. Případně v delší lhůtě v důsledku objektivních příčin, kdy se na prodloužení lhůty mohou prodávající s kupujícím dohodnout.

Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit dle článku 5. tohoto reklamačního řádu.

Prodávající přijme reklamaci, pokud je zboží řádně vyčištěné, vysušené a ve stavu umožňujícím identifikaci příčiny vady, a pokud posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny či povaha a/nebo účel výrobku.

 

Doporučený způsob vyřízení reklamace. 

V případě reklamace je s ohledem na splnění všech náležitostí reklamace doporučeno využít Reklamačního protokolu umístěného na webovém rozhraní. 

 

Článek 2.
Místo pro uplatnění reklamace.

Kupující musí uplatnit reklamaci prostřednictvím e-shopu, kde bylo zboží zakoupeno, informovat prodávajícího o reklamaci na e-mailové adrese pro reklamace eshop@plojhar.cz  a zaslat reklamované zboží na vlastní náklady na adresu prodávajícího k tomu určenou. Adresa pro zaslání reklamovaného zboží je:

Plojhar s.r.o. - e-shop
J. Hůlky 1947
370 07 České Budějovice 7

Adresa je zároveň uvedena v Reklamačním formuláři, jehož použití je kupujícímu doporučeno, není však závazné. Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn., že kromě vytknutí vad dokládá i místo, cenu zboží a dobu zakoupení zboží, což prokáže kopií faktury a/nebo dokladem o zaplacení zboží, popřípadě jiným věrohodným způsobem (např. výpis z účtu, platba kreditní kartou). 

 

Článek 3.
Lhůta pro uplatnění reklamace.

Prodávající odpovídá za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou i za vady, které se vyskytnou po převzetí věci kupujícím v záruční době.

Lhůta pro uplatnění reklamace (záruční doba) je 24 měsíců ode dne převzetí zboží v prodejně, nebo po doručení zboží. Právo na reklamaci zboží kupujícímu zanikne, nebylo-li uplatněno v záruční době.

Reklamaci je kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, to je s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet. Zboží, které se použitím jednorázově znehodnotí, nemůže být předmětem následné reklamace.   

Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za nové, běží lhůta pro uplatnění reklamace opětovně od okamžiku převzetí nového zboží kupujícím.

 

Článek 4.
Odstranitelné vady.

Za odstranitelné vady se považují takové vady, jejichž odstraněním neutrpí vzhled a kvalita výrobků a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění vady, nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů, popřípadě delší dobu, na které se prodávající s kupujícím dohodli. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu.

Prodávající je povinen uvést bezplatně a bez zbytečného odkladu věc do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to buď opravou věci nebo vzhledem k povaze vady její výměnou.

Popřípadě může být kupujícímu nabídnuta přiměřená sleva z ceny věci nebo může kupující od smlouvy odstoupit.

Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o lhůtě a způsobu vyřízení reklamace – Reklamační list.

 

Článek 5.
Neodstranitelné vady

Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze ve stanovené lhůtě beze zbytku odstranit a které brání tomu, aby mohl být řádně užíván. Jde-li o neodstranitelnou vadu, může kupující požadovat:

1. Výměnu zboží za nové bezvadné.

2. Zrušení kupní smlouvy.

Vyskytne-li se na zboží jiná neodstranitelná vada, jež nebrání jeho užívání, a nepožaduje-li kupující výměnu zboží, vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo může od smlouvy odstoupit.

Tatáž práva jako při výskytu neodstranitelných vad má kupující i tehdy, projeví-li se na zboží stejná odstranitelná vada i po předchozích dvou opravách nebo vyskytují-li se na zboží současně alespoň tři odstranitelné vady.

 

Článek 6.
Zboží prodávané za nižší ceny.

Nové zboží, které má vady, jež nebrání jeho užívání k účelu, ke kterému je určeno, musí být prodáváno jen za sníženou cenu.

Prodávající je povinen Kupujícího upozornit, že zboží má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Za takové vady nového zboží, pro které byla sjednána nižší cena, prodávající neodpovídá. Vyskytnou-li se u zboží prodávaného za nižší cenu vady, které brání z funkčního hlediska užívání této věci, má kupující právo výrobek reklamovat v souladu s články 3,4,5 tohoto reklamačního řádu. Pokud se vyskytne na zboží prodávaném za nižší cenu jiná neodstranitelná vada, jež však nebrání v jeho užívání k danému účelu, může být kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva z ceny výrobku.

 

Článek 7.
Řešení sporů.

1. Kupující má právo, jestliže nesouhlasí s rozhodnutím prodávajícího o reklamaci, vyhledat Soudního znalce v daném oboru a dát věc kupní smlouvy k řádnému posouzení na vlastní náklady.

2. Nedohodne-li se kupující s prodávajícím, ve sporu vzniklém v rámci reklamačního řízení, rozhoduje v těchto záležitostech soud.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.12.2018 

Papír Plojhar - od roku 1888

Plojhar.cz
E-Shop

Hledat: ""

0 ks
Košík: 0,00
0 ks
Oblíbené