Velkoobchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Plojhar, s.r.o.

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Plojhar, s.r.o. umístěného na webovém rozhraní www.plojhar.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi naší společností

PLOJHAR, s.r.o.
IČO: 26069997
DIČ: CZ-26069997
se sídlem: ulice J. Hůlky 1947, 370 07 České Budějovice-Rožnov, Česká republika
zapsané u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou C 12082
kontaktní údaje:  Evžen Kroupa
telefonní číslo: 731 305 965
e-mail: evzen.kroupa@plojhar.cz
Adresa pro doručování: J. Hůlky 1947, 370 07 České Budějovice-Rožnov, Česká republika
jako prodávající


a

podnikatelem či právnickou osobou
jako kupujícím
(oba dále společně též jen jako „smluvní strany“)

 

1. Úvodní ustanovení

 1. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavíraní smlouvy o prodeji zboží či další smlouvy zde uvedené (dále společně jen jako „smlouva“) prostřednictvím webového rozhraní.
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí Reklamačním řádem, obecnými podmínkami užití webového rozhraní a podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 90/2012 Sb. obchodní zákoník a 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 3. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se smluvní strany výslovně dohodnou na jiném jazyce.
 4. Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupující, kteří jsou podnikateli, a na právnické osoby. Na smlouvy uzavírané se spotřebitelem se neuplatní tyto obchodní podmínky, ale Všeobecné obchodní podmínky pro maloobchod. V otázkách neupravených těmito obchodními podmínkami pro velkoobchod se vztahy řídí obdobně dle podmínek upravených ve Všeobecných obchodních podmínkách pro maloobchod, vyjma ustanovení na ochranu spotřebitele.
 5. Zasláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami i se Všeobecnými obchodními podmínkami pro maloobchod seznámil.


2. Objednávka a uzavření smlouvy

 1. Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. Prezentace zboží uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby kupující odeslal objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky prodávajícím. Objednávkou se pro účely velkoobchodního prodeje rozumí taková objednávka, kdy kupující jednorázově objedná zboží v minimální hodnotě 1 000,- Kč (třitisícekorunčeských) bez DPH. Objednávky s nižší hodnotou lze řešit prostřednictvím maloobchodní části on-line obchodu a nevztahují se na ně velkoobchodní ceny. Tyto mohou být zákazníkovi přiznány individuálně, například na základě vysoké frekvence objednávek, přičemž posouzení oprávněnosti je výhradním právem prodávajícího.
 2. Kupující provádí objednávku prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), případně i telefonicky, e-mailem, faxem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní prodávající umožňuje. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení či název společnosti, identifikační číslo, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu). Kupující je dále povinen prokázat, že je podnikatelem, a to zasláním kopie živnostenského nebo jiného oprávnění či výpisu z obchodního rejstříku na kontaktní e-mail prodávajícího.
 3. Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn odmítnout potvrzení objednávky např. v případě neuhrazené předchozí objednávky nebo zhoršené platební morálky kupujícího. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může prodávající odmítnout.
 4. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo kupujícímu doručeno přijetí závazné objednávky ze strany prodávajícího. Pokud by k přijetí nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy bude kupujícím uhrazena celá kupní cena.
 5. V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího má prodávající nárok na storno poplatek ve výši 50% z ceny zboží.


3. Dodací podmínky

 1. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a v relevantních případech také vybavené potřebnými doklady. Potřebnými doklady jsou zejména návody k použití, certifikáty a další dokumenty nezbytné pro převzetí a užívání zboží. Není-li dohodnuto jinak, jsou doklady, jsou-li kupujícímu poskytovány, poskytovány v českém jazyce.
 2. Na základě dohody smluvních stran může prodávající zajistit pro kupujícího přepravu zboží a pojištění zboží po dobu přepravy. Cenu dopravy i pojištění je povinen hradit kupující dle platného tarifu dopravce. Za dodání zboží kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu dopravci. Dodáním zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.
 3. Před převzetím zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.
 4. Neprodleně po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Zjištěné závady je kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením závady.


4. Kupní cena a platební podmínky

 1. Kupní cena se řídí ceníkem zákazníka platným k datu nákupu.
 2. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených ve webovém rozhraní nebo individuálně dohodnutých i některým z níže uvedených způsobů:
  • v hotovosti při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru;
  • bezhotovostně před dodáním zboží převodem na bankovní účet prodávajícího (pokyny budou sděleny v potvrzení objednávky).
  • bezhotovostně po dodání zboží převodem na bankovní účet prodávajícího.
  • (pokyny budou sděleny v potvrzení objednávky).
  Prodávající je oprávněn umožnit placení zboží po dodání zboží. Tento způsob platby je zpravidla vyhrazen pro stálé zákazníky a podmíněn předchozím prověřením platební morálky kupujícího.
  Nedohodnou-li se strany jinak, platí následující pravidla pro výběr způsobu platby a/nebo platebních podmínek:
  1. noví zákazníci – platba předem nebo při převzetí objednávky (dobírka)
  2. všichni zákazníci od druhé objednávky dále – možnost odložené splatnosti po dosažení minimálního kumulovaného obratu:
   • nad 50.000,- Kč – možnost poskytnutí splatnosti faktury 7 dní od data vystavení faktury počínaje druhou objednávkou
   • nad 200.000,- Kč – možnost poskytnutí splatnosti faktury 14 dní od data vystavení faktury počínaje druhou objednávkou
  3. všichni zákazníci nad 1.000.000,- Kč ročního obratu – splatnost faktury 30 dní od data vystavení objednávky nejdříve po 1 roce spolupráce.
  V případě nedodržení lhůty splatnosti právo na poskytnutí prodloužené lhůty splatnosti zaniká. Prodávající má právo neposkytnout prodlouženou splatnost v případě nestandardního jednání kupujícího, při nestandardní výši objednávky či podezření na zvýšené riziko nezaplacení.
  Není-li dohodnuto jinak, faktura je odesílána na e-mail kupujícího uvedeného ve formuláři na webovém rozhraní. Faktura slouží zároveň jako dodací list.
  Při platbě v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. Při bezhotovostní platbě je cena splatná dle sjednaných podmínek uvedených na faktuře, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Závazek kupujícího uhradit cenu zboží je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 3. Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením Kupujícího vznikla, tím není dotčen.
 4. V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny zboží je prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných závazků kupujícího.
 5. Platba zboží je možná v českých korunách (CZK).


5. Odstoupení od smlouvy

 1. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, která již byla kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí).
 2. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 4 týdny.
 3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 4 týdny od sjednaného dne dodání.
 4. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně a včas.
 5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
 6. Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran účinnosti.


6. Práva z vadného plnění

 1. Podmínky uplatnění práv z vadného plnění a záruční odpovědnosti se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.


7. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky prodávajícího

 1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace zejména:
  uchovávat jako důvěrné;
  neposkytnout je bez souhlasu prodávajícího jiné osobě;
  nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;
  nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.
 2. Dále se kupující zavazuje, že nebude bez souhlasu prodávajícího pořizovat kopie podkladů předaných mu prodávajícím (např. fotografie, ceníky, katalogy aj.), poskytovat je třetí straně, ani je využívat bez předchozího souhlasu prodávajícího a odsouhlasení účelu užití prodávajícím. Jakékoli ujednání musí být provedeno písemnou formou.


8. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.


9. Informace o ochraně osobních údajů - GDPR

Informace o ochraně osobních údajů naleznete v Pravidlech ochrany osobních údajů umístěných na webovém rozhraní.


Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.7.2019

Papír Plojhar - od roku 1888

Plojhar.cz
E-Shop

Hledat: ""

0 ks
Košík: 0,00
0 ks
Oblíbené